นโยบายคุณภาพ

                     บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการหุ้มฉนวนกันความร้อน, กันความเย็น, ขึ้นรูปโลหะแผ่น, บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของสินค้าและบริการ จึงดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

                     1. บริษัทจะมุ่งเน้นจัดการงานของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า

                     2. บริษัทจะมุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ

                     3. บริษัทจะมุ่งเน้นสร้างสรรค์พัฒนาบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารผลิตสินค้าและบริการได้ตามข้อกำหนด

                                                  

                                                                                             นายสิรินทร์    เจริญจิตร

                                                                                                 กรรมการผู้จัดการ