Hot Insulation

ฉนวนกันความร้อน (Hot Insulation) 

งานรับเหมาหุ้มฉนวนกันความร้อน สำหรับท่อและถังในกระบวนการผลิต วัตถุประสงค์เพื่อรักษาอุณหภูมิในกระบวนการผลิตให้คงอยู่ และไม่กระจายความร้อนออกมายังภายนอก 

โดยใช้วัสดุฉนวนกันความร้อนหุ้มทับท่อหรือถัง ปิดทับด้วยแผ่นโลหะ หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า