Cold Insulation

Cold Insulations

          งานรับเหมาหุ้มฉนวนกันความเย็นสำหรับท่อและถังในกระบวนการผลิต วัตถุประสงค์เพื่อรักษาอุณหภูมิความเย็นให้คงที่ โดยใช้วัสดุฉนวนกันความเย็นหุ้มทับท่อหรือถัง 

ปิดผิวด้วยแผ่นโลหะ ติดฟอยล์ หรือทาสีทับ ตามข้อกำหนดของลูกค้า