นโยบายสิ่งแวดล้อม

                      บริษัทฯเป็นผู้รับเหมาหุ้มฉนวนกันความร้อน, กันความเย็น, ขึ้นรูปโลหะแผ่น  บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีผลต่อภาวะสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2004 ภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

                      1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

                      2. ดำเนินการคัดแยกของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัทฯ ป้องกันและควบคุมการกำจัดของเสีย เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

                      3. ควบคุมการใช้พลังงาน และทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการ ลดการใช้และนำกลับมาใช้ใหม่

                      4. ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ โดยให้พนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

                      5. ส่งเสริมการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง

                      บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะผลักดัน สนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการและบีีลุตามกรอบนโยบายข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ และมีการสื่อสารนโยบายนี้ให้กับพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และสาธารณชนได้รับทราบ

                                                                                                    นายสิรินทร์   เจริญจิตร

                                                                                                       กรรมการผ้จัดการ